Общи условия

Общи условия за ползване на уеб сайта www.hoteltundzha.com

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между КРИС 95 – КРИСТИНА НИКОЛОВА, ЕИК 128052114 (наричано за краткост „КРИС 95 – КРИСТИНА НИКОЛОВА“) и Посетителите на уеб-сайта https://www.hoteltundzha.com (наричан за краткост „Сайтът“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА
Чл. 2. (1) Информация относно КРИС 95 – КРИСТИНА НИКОЛОВА:

Наименование: КРИС 95 – КРИСТИНА НИКОЛОВА
ЕИК: 128052114
Седалище и адрес на управление: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол 8600, район „Център“, ул. „Бузлуджа“ № 13
Данни за кореспонденция: Област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол 8600, район „Център“, ул. „Бузлуджа“ № 13, e-mail: kris95.nikolova@abv.bg

(2) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19 факс: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на КРИС 95 – КРИСТИНА НИКОЛОВА и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на КРИС 95 – КРИСТИНА НИКОЛОВА.

(2) Изображенията в Сайта на КРИС 95 – КРИСТИНА НИКОЛОВА и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на КРИС 95 – КРИСТИНА НИКОЛОВА не могат да бъдат използвани от трети лица без предварителното писмено съгласие на КРИС 95 – КРИСТИНА НИКОЛОВА.

(3) Всяко използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на КРИС 95 – КРИСТИНА НИКОЛОВА, представлява нарушение, за което нарушителят носи, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 5. (1) КРИС 95 – КРИСТИНА НИКОЛОВА предприема мерки, за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) КРИС 95 – КРИСТИНА НИКОЛОВА не изпраща лични данни и лична информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни през Сайта, Посетителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от КРИС 95 – КРИСТИНА НИКОЛОВА на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.

(4) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

V. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Чл. 6. (1) КРИС 95 – КРИСТИНА НИКОЛОВА предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до очакваните от Посетителите резултати.

(2) КРИС 95 – КРИСТИНА НИКОЛОВА не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) КРИС 95 – КРИСТИНА НИКОЛОВА не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от КРИС 95 – КРИСТИНА НИКОЛОВА по всяко време, като КРИС 95 – КРИСТИНА НИКОЛОВА ще публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия действат за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 8. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.